Политика за защита на личните данни


/за потребители на страницата на Архигея – С ЕООД /

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата политика на Архигея – С ЕООД за защита на неприкосновеността на Личните данни описва как ние използваме, съхраняваме и защитаваме Вашата лична информация, която ни предоставяте във връзка с използването на услугите ни. 
Тази политика е неизменна част от Общите условия за ползване на сайта.
Ако имате въпроси или коментари във връзка с настоящата Политика, на страницата „Контакти“ можете да намерите информация за връзка с нас или директно да ни пишете.
Моля, прочетете внимателно тази Политика за защита на личните данни. Написана е по максимално конкретен и ясен начин, доколкото е възможно, за да Ви улесни в прочитането и разбирането.
Важно е да знаете, че:
• Отваряйки страницата ни, Вие се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.
• Ако не желаете да обработваме Личните Ви данни по начина, описан в Политиката, моля, не ни ги предоставяйте. Предоставянето на Лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на Платформата ни или 
осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите Лични данни за използване на услугите на нашата платформа би означавал отказ да използвате съответните услуги.
• В определени случаи Вашето изрично съгласие за обработване на Лични данни може да не е необходимо, ако е налично друго правно основание, например: спазване на законовите задължения на Администратора; 
необходимост за изпълнение на договор и др.
• Контролният орган по отношение на защитата на Лични данни е: Комисия за защита на личните данни. 
II. ПОНЯТИЯ
Архигея – С ЕООД с ЕИК 175 227 408, със седалище и адрес на управление: гр. София,            ул. Николай Коперник № 36
ЛИЧНИ ДАННИ: Всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ: Всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на Личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхранение, 
адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните
СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ: Всяко физическо лице, чиито Лични данни се обработват.
СТРАНИЦАТА: Понятието касае СТРАНИЦА, собственост на Архигея – С ЕООД, която обхваща следните сайтове, обслужвани от обща техническа инфраструктура и програмен код: archigeya-s.com
III. ЛИЧНИ ДАННИ
1. Видове Субекти на лични данни, Категории обработвани данни, Цели на обработването, Срок на съхранение
Лицата, които използват СТРАНИЦАТА ни и предоставяните от нея услуги предоставят данните си за съхранение доброволно.
a. Посетители
• Посетител е всяко лице, което зареди в уеб браузъра си страница или посещава различни нейни секции и страници (независимо дали чрез директно въвеждане на електронния адрес в браузъра, или чрез препратка от друг интернет сайт или 
ресурс).
• Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Онлайн идентификатори, съхранени в локални “бисквитки” (cookies) в устройството/браузъра на посетителя; Данни за местонахождение, посочвани от посетителя; Данни за държава/град, 
базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация; Информация за извършени действия от субекта в Платформата; Информация за вида на използвания браузър/устройство.
• Цели на обработването: Осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на СТРАНИЦАТА; Преброяване на посещаемостта на СТРАНИЦАТА; Осигуряване на необходими условия
за прилагане на услуги на СТРАНИЦАТА.
• Срок за съхранение: До изтичане на валидността на всяка „бисквитка“ (до 1 година от момента на записването), носител на съответната информация, или до изтриванетоот страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява.
• Правно основание за обработването: Съгласие с Политиката за бисквитки. 
2. Вашите права
Ако обработваме Ваши Лични данни, Вие имате следните права, които можете да упражните, като изпратите заявление на адреса на Фирмата, цитиран по-горе, или по електронен път – на e-mail адрес office@archigeya-s.com
, или чрез страницата за контакти:
• Право на достъп до личните Ви данни: Имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация.
• Право на поправка на лични данни: Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да изискате да коригираме тези лични данни.
• Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): При определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни 
е базирана на съгласие) и не е налично основание за продължаване на обработването им, имате право да изискате изтриване на личните Ви данни от наша страна.
• Право на ограничаване на обработването: При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате 
да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
• Право на възражение срещу обработването: При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната 
Ви ситуация, срещу подобно обработване.
• Право на преносимост на данни: Ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно 
четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.
• Право на подаване на жалба в контролен орган: Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган – Комисия за защита на личните данни, или до съда. 
3. Предоставяне на Лични данни към трети лица
Фирмата не предоставя данни към трети лица, с изключение на следните случаи:
a. Ако имаме законово задължение да разкрием или споделим данни;
b. Ако сме получили съгласие от съответния Субект на данни;
4. Сигурност на данните
От наша страна сме взели необходимите технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на Личните Ви данни срещу неправомерен достъп или разкриване, случайно или незаконно унищожаване или промяна.
Информацията в електронен вид се съхранява на защитени сървъри на територията на Европейския съюз, инсталирани в професионално оборудвано и технически поддържано помещение за колокация на телекомуникационно оборудване. 
Трансферът на данни между сървърите и клиентското устройство/браузър се извършва криптирано, чрез HTTPS.
5. Данни на непълнолетни лица
Услугите, предоставяни от СТРАНИЦАТА, са предназначени за лица без ограничение на възрастта.
6. IP адреси
Когато Фирмата съхранява IP адреси на субекти на данни, това се прави с цел при нужда да може да oкаже адекватно съдействие на потребителите при различни обстоятелства.
IP адреси не се предоставят на трети страни при никакви обстоятелства, освен описаните изключения в Общите условия
IV. БИСКВИТКИ
1. СТРАНИЦАТА използва бисквитки (cookies) за временно съхранение на малки частици информация, с цел коректно функциониране и предоставяне на 
максимално добри услуги. 
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Повече информация за начина на работа на СТРАНИЦИТЕ можете да намерите в Общите условия за ползване на сайта, от които Настоящата политика е неизменна част.
2. Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.
error: Защитено съдържание!